ง30204 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 เทอม 1/2560


 • แนวข้อสอบปลายภาค 1/2560
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • แหล่งสืบค้นเพิ่มเติม
 • โครงสร้างและภาระงาน

หน่วยที่
ชื่อหน่วย                                 การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
เวลา
(ชั่วโมง)
คะแนน
ย่อย
ภาระงาน/
ชิ้นงาน
ใช้
ตัดสิน
ผล                      การเรียน
ร(/)
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 1,2,3
8
10
ศึกษาค้นคว้า

2
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 4-8
11
10
ศึกษาค้นคว้า,ฝึกปฏิบัติ

3
กราฟิกและมัลติมีเดีย
ข้อ
9-14
8
10
ศึกษาค้นคว้า,ฝึกปฏิบัติ

4
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
ข้อ
15-24
11
20
ศึกษาค้นคว้า,ฝึกปฏิบัติ

คะแนนรวมหน่วยการเรียน   50                 คะแนนประเมินปลายภาค     20

 • ผลการเรียนรู้
            1. เลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
              2. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
                3. อธิบายลักษณะและมีทักษะการใช้ Chat Room ได้
                 4. อธิบายความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
                 5. มีเจตคติที่ดีและเห็นประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
                   6. จำแนกประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
                    7. มีทักษะในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
                     8. อธิบายวิธีการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
                      9. อธิบายความหมายของกราฟิก และจำแนกประเภทของไฟล์กราฟิกได้
                       10. เลือกใช้ภาพกราฟิกให้เหมาะสมกับงานได้
                        11.  อธิบายลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิกได้
                         12. เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                          13. อธิบายลักษณะของมัลติมีเดีย การใช้ และรูปแบบมัลติมีเดียบนเว็บเบราว์เซอร์ได้
                           14. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมัลติมีเดียและเลือกเปิดมัลติมีเดียบนเว็บเบราว์เซอร์ได้
                            15.  อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                             16.  อธิบายวิธีการเรียกใช้และส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                              17. อธิบายหน้าที่และการใช้งานเครื่องมือโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                               18.อธิบายลักษณะของแผ่นโปร่งใสและวิธีการบันทึกผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                                19. ใช้เครื่องมือ แผ่นโปร่งใส และบันทึกผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                                 20. อธิบายวิธีการเปิดงานในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                                  21. ตกแต่งภาพด้วยการลบส่วนที่ไม่ต้องการได้
                                   22. ตัดภาพส่วนเกินและการทำภาพให้มีขอบฟุ้งได้
                                    23. ทำภาพศิลปะด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
                                     24. ตกแต่งภาพด้วยการนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาประกอบกันได้