ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2560

ง 3.1    ม.4-6/1 อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ม.4-6/2 อธิบายองค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ม.6-4/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ม.4-6/4 บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ม.4-6/8 ใช้ซอฟต์แวรและฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ม.6-4/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ม.4-6/1ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ม.4-6/1ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ม.4-6/13 บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาระงานและโครงสร้างคะแนน
ลำดับที่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
เวลา
ชั่วโมง
คะแนน
ย่อย
ภาระงาน/
ชิ้นงาน
ใช้ตัดสินผลการเรียน ร
(/)
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1
     ม.4-6/1
     ม.4-6/10
     ม.4-6/11
     ม.4-6/13

4
10
1. รายงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

2
เครื่องคอมพิวเตอร์และชนิดของซอฟแวร์
ง 3.1
     ม.4-6/2
     ม.4-6/4
     ม.4-6/8
7
10
1. แผ่นพับเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

3
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ง 3.1
     ม.4-6/3
     ม.4-6/9
5
10
1. รายงานเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4
การแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ง 3.1
    ม.4-6/5
    ม.4-6/6
4
20
1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา


คะแนนรวมหน่วยการเรียน  50                                คะแนนประเมินปลายภาค  20
คะแนนประเมินกลางภาค  30                                  คะแนนรวมทั้งสิ้น  100

Final Lab Test
************************************************
เรื่อง if ...else, switch...case
ข้อ 1. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมการคิดเกรดของนักเรียน  ซึ่งมีการกำหนดช่วงของคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนต่ำกว่า  50  ได้เกรด  F
 คะแนนต่ำกว่า  60  ได้เกรด D
 คะแนนต่ำกว่า  70  ได้เกรด C
คะแนนต่ำกว่า  80  ได้เกรด  B
คะแนนสูงกว่า  80  ได้เกรด  A

ข้อ 2 . การคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอดออม โดยมีอัตราดอกเบี้ยบัญชีประเภทออมสิน 1 เปอร์เซ็นต์ บัญชีประเภทฝากประจำ 6 เดือน 3 เปอร์เซ็นต์

และบัญชีประเภทฝากประจำ 12 เดือน 5 เปอร์เซ็นต์ คิดอัตราดอกเบี้ยทุกเดือน ต้องการหายอดเงินในบัญชีที่ฝากมาแล้ว 6 เดือน
เรื่อง for...loop, while...loop
ข้อ  3.  จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่างตัวเลขจำนวนเต็ม 1....N โดย N รับจากแป้นพิมพ์  และแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ  ตัวอย่างเช่น  รับ

N=10   ผลลัพธ์ที่ได้คือ  1, 3, 5, 7  เป็นต้น

หมายเหตุ :  โดยไม่จำกัดรูปแบบการรับข้อมูลและแสดงผล