Tuesday, 20 January 2015

Lab M4 2015.01.21

Lab M4  2015.01.21

ใบงานที่ 5.1
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมพิมพ์ดาว 10 ดวงเป็นจำนวน 3 แถว และ 20 ดวงเป็นจำนวน 3 แถว ดังแสดง
**********
**********
**********
********************
********************
********************
โดยใช้ for loop เท่านั้นจากนั้นเขียนคำสั่งที่ใช้ ลงในกระดาษ A4 ส่งครูท้ายชั่วโมง
(2 คนต่อกลุ่ม 10 คะแนน)